สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (รป 1111)  อ.อมราพร  พรพงษ์

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (ศท 0203) อ.เกรียงศักดิ์  ฤกษ์งาม