การศึกษาปฐมวัย รุ่น 18 กะเปอร์

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (ศท 0303) อ.สุข์พิณ์ฌา  ไสยวงศ์

การศึกษาพิเศษ (ปว 0114) อ.ไกรสร  ยูโซะ