คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 19

การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (ศท 0302) อ.ธานี  วอสุวรรณ์

การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ (คธ 0407) อ.ธวัชชัย  วีรวงศ์วิวัฒน์